Regulamin PP

Regulamin programu partnerskiego (warunki świadczenia usług)

Porozumienie

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
Aby zostać Partnerem, musisz mieszkać na terenie Uni Europejskiej.
Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
Aby ukończyć proces rejestracji, musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje.
Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedopuszczalny.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie publikowane Treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktowych Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”).

Banery/linki na Twojej witrynie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim zostanie Ci przydzielony unikalny Kod Partnerski. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczamy z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Dostarczymy Ci wytyczne, style linków i szatę graficzną do wykorzystania w linkowaniu do Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”). Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy Ci specjalne formaty linków do wykorzystania we wszystkich linkach między Twoją witryną a Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”). Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją stroną a Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki od Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, nazywane są „Linkami Specjalnymi”. Opłaty za polecenie otrzymasz tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) odbywającej się bezpośrednio za pośrednictwem Specjalnych Linków; nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie przez Ciebie lub osobę, którą polecasz, korzystania ze Specjalnych linków lub nieprawidłowego wpisania Twojego Kodu Partnerskiego, w tym w zakresie, w jakim takie zaniedbanie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki afiliacyjne powinny kierować na stronę promowanego produktu.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania zapłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalny link referencyjny z Twojej witryny, e-maila lub innej komunikacji do https://www.nanol.pl i złożyć zamówienie na produkt.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie zapłacimy prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od transakcji generowanych przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero po zarobieniu ponad 100 zł przychodu partnera. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 100 zł, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płatności na kontach, które przekroczyły próg 100 zl. Przedstawianie się jako Partnera Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”)

Użytkownik nie może publikować żadnych komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy ani udziału w Programie; takie działanie może skutkować wypowiedzeniem z Programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między nami a Tobą, na przykład opracowujesz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) ani wyrażać lub sugerować jakiegokolwiek związku lub powiązania między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne cele).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem zapłaty za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki partnerskie przekraczają 100 zł, będziesz otrzymywać płatności co miesiąc. Jeśli od ostatniej płatności nie zarobiłeś 100 zł, wypłacimy Ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu. Płatności dokonujemy zawsze po zakończonym pełnym miesiącu i przewidywany czas na dokonanie zapłaty jest w terminie do 14 dni.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uznawani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu, zgodnie z naszymi własnymi politykami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na Produkty, które wymieniłeś na swojej stronie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i całego powiązanego sprzętu
– Zapewnienie, że wyświetlanie linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją witrynę)
– Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z Produktem i wszelkie informacje, które umieszczasz w Linkach specjalnych lub z nimi łączysz)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w Twojej witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności)
– Upewnienie się, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie są oszczercze lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pośrednictwem polityki prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, informacje o tym, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i/ lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, regulacji, zarządzeń, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które jurysdykcji nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują obecnie, czy wejdą w życie później, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów regulujących marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy regulującej kwestię fal niechcianych ofert marketingowych i pornografii i inne przepisy antyspamowe.

Granice odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wtórne (ani utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za skierowanie zapłaconych lub należnych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

 

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności ani żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu realizacji, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie gwarantujemy, że działanie Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) będzie nieprzerwane i wolne od błędów oraz nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKAĆ REKOMENDACJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB OBSŁUGIWAĆ WITRYNY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE DO TWOJEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KONKURENUJĄ Z nią. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ UCZESTNICTWO W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYM OŚWIADCZENIU, GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIU INNYM NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w momencie zaakceptowania przez nas Twojego zgłoszenia do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Ty lub my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://www.nanol.pl oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szatę graficzną i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Programem. Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) zapłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 100 zł.

Zakończenie

Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) ma prawo, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”), z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta oraz przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub do zapłaty prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczego, nielegalnego lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Stosunek Stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy żadnego partnerstwa, spółki, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie rzeczywiste lub domniemane jej naruszenia), transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub relacjami użytkownika z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych zostaną poddane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik w jakikolwiek sposób naruszyły lub groziły naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakaz sądowy lub inne odpowiednie zadośćuczynienie w dowolnym sądzie w Polsce (a użytkownik wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów) lub w dowolnym innym sądzie właściwej jurysdykcji . Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żaden arbitraż na podstawie niniejszej Umowy nie może być łączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach zbiorowego postępowania arbitrażowego, czy w inny sposób.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa podlega prawu w Polsce, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy oraz będzie obowiązywać z korzyścią dla nich. Nasz brak wyegzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowił zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego wyegzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”)  jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy między Tobą a Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”)  i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Nanol Polska („AGROTECHNIK Sp. z o.o.”) w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu.

Scroll to Top